Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Klasyfikacje statystyczne

Klasyfikacje statystyczne

Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788325501471
Wydanie: 2018

335.99 zł

Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2015, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji, PKD, PKOB, z powiązaniami między klasyfikacjami – program komputerowy z roczną licencją (na płycie CD)CN, PKWiU 2015, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji, PKD, PKOB, z powiązaniami między klasyfikacjami – program komputerowy z roczną licencją (na płycie CD). Wersja: 1.0, listopad 2018. Wkrótce będzie obowiązywać nowa matryca stawek VAT, a podstawą ich identyfikacji stają się w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN, a w zakresie usług – PKWiU 2015. Przejście na nowe zasady to rewolucja wymagająca od podatników znacznego zaangażowania, gdyż już teraz powinni oni dokonać analizy swoich produktów i usług na gruncie nowych klasyfikacji, aby po uchwaleniu nowej matrycy sprawnie przypisać im właściwe stawki VAT, następnie dostosować swoje systemy księgowe i kasy rejestrujące.
Gdy zmiany do ustawy VAT dot. nowej matrycy zostaną opublikowane w Dz.U., program zostanie zaktualizowany w zakresie przyporządkowania stawek VAT odpowiednio do CN i PKWiU 2015 (patrz poniżej AKTUALIZACJA PROGRAMU)

Na płycie CD znajdziesz:

CN
Nomenklatura Scalona (CN) aktualna na 2018 rok zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Już wkrótce niezbędna dla potrzeb podatku VAT (patrz: nowa matryca VAT)

PKWiU 2015
Od 1 stycznia 2017 r. PKWiU 2015 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r., Dz.U. poz. 1676) stosuje się w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Do celów:
- Opodatkowania podatkiem od towarów i usług;
- Opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej – klasyfikację PKWiU 2015 stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r. (w zakresie usług)

PKWiU 2008
Zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) Poszczególnym symbolom PKWiU 2008 przyporządkowano aktualne stawki VAT z wyjaśnieniami. Do końca 2019 r. PKWiU 2008 obowiązuje do celów:
- Opodatkowania podatkiem od towarów i usług;
- Opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

KŚT
Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1864). Każdemu symbolowi KŚT przyporządkowano stawki amortyzacji wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. poz. 2175).

PKD
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), niezbędna przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a także do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, wprowadzona rozporządzeniem RM z dnia 24 grudnia 2007 r., Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 12 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2440), obowiązującej od dnia 30 grudnia 2017 r.

PKOB
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) – usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.)

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Klasyfikacje statystyczne