Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)

 • Książka Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)

  Wydawnictwo ODDK


  Kup za 156.50 zł.

  Isbn 9788378046097
  Wydanie 5/2018
  Stron 938
   

  Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień. Publikacja Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości. Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór aktualnych publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. W książce:
  1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:

  - KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
  - KSR nr 2 „Podatek dochodowy”
  - KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
  - KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
  - KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
  - KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
  - KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
  - KSR nr 8 „Działalność deweloperska”
  - KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
  - KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi"
  - KSR nr 11 "Środki trwałe"

  2) Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:

  - inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
  - wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
  - księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
  - ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów
  - księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
  - niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  ksiazka-24.pl poleca Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.