Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 2018

 • Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omaw... Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu r... Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD Komentarz do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,... Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywil... Prawo rodzinne Zarys wykładu
   
 • Książka Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

  Pietrzykowski Krzysztof

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków),pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dziecka i władza rodziciel ...

 • Książka Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

  Barbara Królak, Marek Rączka, Ustawy w praktyce

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zapisy. W sposób syntetyczny, uwzględniając poglądy doktryny, orzecznictwo, pi ...

 • Książka Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

  Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

  Krystyna Gromek

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale także do pozakodeksowych regulacji dotyczących prawa rodzinnego, tj.: Konstytucji RP, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcz ...

 • Książka Prawo rodzinne Zarys wykładu

  Prawo rodzinne Zarys wykładu

  Sokołowski Tomasz

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
  Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Byt ekspertem sejmowej Komisji ds. Rodziny Sejmu RP III Kadencji. Należy do z ...

 • Książka Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

  Jędrejek Grzegorz

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Drugie, jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W publikacji zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjęte przez ustawodawcę w latach 2014?2017. Uaktualniono orzecznictwo obejmujące ...

 • Książka Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

  Gromek Krystyna

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień, a także orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Wojew ...

 • Książka Prawa i obowiązki małżonków

  Prawa i obowiązki małżonków

  Marta Jadczak Żebrowska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), określanych mianem "podstawowych". Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją omówiono zatem grupę praw i obowiązków małżonków o charakterze wzajemnym o ...

 • Książka Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

  Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

  Henryk Haak, Anna Haak Trzuskawska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacjami KPC to praktyczny komentarz omawiająca aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli. Komentarz uwzględnia ponadto wszystkie najnowsze zmiany, wprowadzone ustawą z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), któ ...

 • Książka Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

  Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

  Henryk Haak, Anna Haak Trzuskawska

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 617–1441 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to publikacja w szczegółowy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodek ...