Meritum Podatki 2018 Aktualizacja w formie elektronicznej przez cały 2018 rok

 • Książka Meritum Podatki 2018

  Aleksander Kaźmierski

  Wolters Kluwer Polska


  Kup za 210.89 zł.

  Isbn 9788381242929
  Wydanie 16/2018
  Stron 1688
   

  16 wydanie Meritum o podatkach na 2018 rok zostanie wysłane po 20 grudznia 2017 roku.

  W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową.
  Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

  MERITUM Podatki 2018 jest publikacją "otwartą", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok. W materiałach aktualizacyjnych - zawierających omówienie istotnych zmian w przepisach podatkowych wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa sądowego, interpretacji Ministerstwa Finansów itp. - znajdą się elementy formuły dzieła podstawowego, co ułatwi ich praktyczne wykorzystywanie (m.in. system numerów na marginesach, wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające szybkie dotarcie do interesującego zagadnienia, przykłady itp.).

  Nowości w wydaniu 2018 VAT - szczegółowe omówienie kwestii takich jak m.in.:

  - nowe przepisy o tzw. dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, przewidujące sankcje w przypadku nieprawidłowego rozliczenia VAT (od 30 do 100% kwoty nieprawidłowości) oraz możliwości uniknięcia tych sankcji,
  - przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. - zgodnie z którymi ewidencja na potrzeby VAT będzie musiała być obowiązkowo prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych,
  - obowiązek składania ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który od 1 stycznia 2018 r. obejmie już wszystkich podatników VAT, również mikroprzedsiębiorców,
  - zasady składania korekt w ramach JPK w przypadku różnic pomiędzy wersjami systemu (1.0 i 2.0),
  - projektowana instytucja tzw. split payment, której wejście w życie planowane jest w pierwszej połowie 2018 r.; omówienie jej zasad, obowiązków po stronie podatnika (m.in. dodatkowe konto bankowe na potrzeby podatku VAT), ograniczeń związanych z dysponowaniem kwotą wpłaconego przez kontrahenta podatku VAT i in.,
  - ograniczenie możliwości kwartalnych rozliczeń VAT dla niektórych przedsiębiorców,
  - rozszerzenie obowiązku tzw. odwrotnego obciążenia (m.in. na transakcje budowlane, sprzedaż procesorów),
  - zmienione z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisy dotyczące wystawiania faktur,
  - kontrola zwrotu VAT (zmiana zakresu weryfikacji zasadności i terminów zwrotu VAT),
  - ograniczenie możliwości dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni (teraz m.in. przysługuje ona tylko podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT, którzy są czynni przynajmniej 12 miesięcy i regularnie składają deklaracje VAT),
  - rozszerzenie odpowiedzialności pełnomocników rejestrujących firmy,
  - odmowa rejestracji VAT (bądź wykreślenie z rejestru),
  - wprowadzenie podwyższonych kar za nierzetelne rozliczanie podatku VAT,
  - zmiany w ewidencji VAT (m.in. rozszerzenie wykazywanych obowiązkowych informacji),
  - projektowane przez Komisję Europejską nowe rozwiązania w roliczeniach podatku VAT w ramach UE, mające przede wszystkim usprawnić ściągalność podatku.

  PIT - omówienie m.in. następujących zagadnień:

  - zmiana kryteriów decydujących o obowiązku podatkowym - rozszerzenie listy przychodów osiąganych przez nie-rezydentów na terytorium Polski,
  - nowe regulacje dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową,
  - nowe przepisy odnoszące się do kwoty wolnej od podatku - których podatników dotyczą, kto nie skorzysta z nowych regulacji (przykłady - jak rozliczać podatek z kwotą wolną w nowej, zmienionej wysokości),
  - nowe zasady jednorazowej amortyzacji środków trwałych (korzystniejsze dla podatników prowadzących działalność gopodarczą) - szczegółowe omówienie (i przykłady),
  - nowe zasady dokumentacji cen transferowych (nowe, rozszerzone obowiązki podatników),
  - istotna zmiana zasad rocznego rozliczania dochodów przez płatników (możliwość rozliczania przez urząd skarbowy),
  - zmiana zasad poboru zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego (rozwiązania korzystniejsze dla podatników),
  - zmiana zasad ustalania dochodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych i spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za aport.

  CIT - omówiono m.in. następujące kwestie:

  - zmiany w przepisach dotyczących niedozwolonego przerzucania dochodów,
  - nowe zasady odliczeń kosztów poniesionych na działanlność badawczo-rozwojową w zależności od wielkości przedsiębiorstwa lub kategorii wydatków,
  - nowe obowiązki związane ze sprządzaniem dokumentacji podatkowej przy cenach transferowych, nowe obowiązki wobec szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
  - rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do przygotowania i składania raportu (przekazywanie informacji o grupie podmiotów) o jednostki niebędące jednostkami dominującymi,
  - zmiana w kategoriach kosztów kwalifikowanych w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową (m.in. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego),
  - zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania działalności zagranicznej spółki kontrolowanej,
  - rozszerzenie możliwości kwalifikowania darowizn na cele pożytku publicznego,
  - nowe interpretacje indywidualne dotyczące zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

  Ordynacja podatkowa - omówiono niekorzystne dla podatników zmiany w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.

  Istotnymi walorami publikacji są:

  - układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),
  - rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,
  - zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,
  - wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
  - wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
  - schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
  - zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,
  - czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,
  - szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,
  - przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów. Publikacja jest adresowana do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych oraz radców prawnych.

  ksiazka-24.pl poleca Meritum Podatki 2018

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.