Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017

173.24 zł

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017sprawozdanie finansowe za 2018 rok po zmianach. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik kontrolny. Listy kontrolne.
W 2017 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku:

- w dniu 26.1.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 61), która wprowadza m.in. nowe wzory sprawozdań finansowych i kolejne uproszczenia dla małych jednostek. Zmienia ona również kwotę wiążącą się z koniecznością prowadzenia ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich;
- w dniu 12.8.2017 r. weszła w życie ustawa z 7.7.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1448), która wprowadza m.in. nowe zasady w zakresie amortyzacji jednorazowej;
- w dniu 21.6.2017 r. weszła w życie ustawa z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), która wprowadza do krajowego porządku prawnego nowe rozwiązania z zakresu audytu dotyczące m.in. zawodu biegłego rewidenta, pojęcia i formy sprawozdania z badania (dotychczasowo opinia i raport z badania), długości umów o badanie, organizacji samorządu zawodowego i sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami czy działalności firm audytorskich, w tym ich organizacji;
- w dniu 29.5.2017 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” (Dz.Urz. MRiF z 2017 r. poz. 105). Ma on zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1.1.2017 r.;
- w dniu 28.7.2016 r. weszło w życie Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 5) w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów;
- w dniu 15.7.2016 r. weszła w życie ustawa z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.), która wprowadziła do polskiego prawa podatkowego m.in. ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. W związku z tą klauzulą na stronach MF pojawiają się ostrzeżenia przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem m.in. wartości firmy, spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu, podatkowych grup kapitałowych. Jeżeli urzędnik skarbowy stwierdzi, że dana transakcja miała na celu obejście prawa, to obliczy stosowny podatek wraz z karami. Może to mieć również wpływ na charakter i kwotę różnicy przejściowej, a w konsekwencji na podatek odroczony. Mając świadomość rosnącego zainteresowania zagadnieniem unikania opodatkowania ze strony organów podatkowych, podatnicy, przygotowując się do zamknięcia roku, powinni dodatkowo dokonać weryfikacji, czy klauzula ogólna bądź inne przepisy zapobiegające unikaniu opodatkowania będą, choćby potencjalnie, mogły być zastosowane w ich przypadku;
- od 1.1.2018 r. w sprawach podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, a także w sprawach ewidencji i sprawozdań przewidzianych w ustawie o rachunkowości zacznie obowiązywać nowa KŚT wprowadzona przez rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1864);
- Od 1.1.2017 r. obowiązuje ustawa z 5.9.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1550).

W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2017 prezentujemy:

- szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów bilansu ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem księgowym a podatkowym;
- szczegółowe omówienie (wraz z licznymi przykładami) wierszy pozostałych elementów sprawozdania finansowego;
- aż 27 wybranych zagadnień podatkowych, które omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych (czyli jakie zagadnienia można, a jakich nie można do nich zakwalifikować). Wszystkie te zagadnienia uwzględniają aspekt zamknięcia roku (np. poprzez odnoszenie danej operacji do konkretnej deklaracji rocznej) oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym;
- przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego – ta część książki stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek zysków i strat” z części III „Pozostałe elementy sprawozdania” do różnic księgowo-podatkowych przedstawionych w części IV „Koszty i przychody podatkowe – wybrane zagadnienia”;
- pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania finansowego (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe, jednolity plik kontrolny itd.);
- szczegółowe omówienie zamknięcia roku w kontekście sporządzania konkretnych deklaracji podatkowych: oświadczenie PIT-2, deklaracja PIT-4R, deklaracja PIT-8AR, informacja PIT-11, informacja PIT-8C, informacja IFT-1R, deklaracja roczna CIT-8 wraz z załącznikami (CIT-ST, SSE-R, CIT-8/O, CIT-BR, CIT-D, sprawozdanie o wykonywaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej), deklaracja CIT-10Z.

W książce znajdą Państwo również:

-
- harmonogram prac związanych z zamknięciem 2017 r.,
- czynności „techniczne” związane z zamknięciem roku obrotowego (zasady weryfikowania uprawnień jednostki do sporządzania sprawozdania finansowego, sprawdzenie – weryfikacja – uprawnień do stosowania uproszczeń w sprawozdaniu finansowym dla jednostek mikro oraz jednostek małych, uzyskanie decyzji o wyborze biegłego rewidenta przez organ uprawniony, podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 r., czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji);
- listę procedur weryfikujących rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za zakończony rok;
- listę procedur weryfikujących rozliczenia VAT za zakończony rok;
- listę kontrolną sprawdzającą kompletność wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- listę kontrolną dokumentów i działań niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia badania w obszarze poszczególnych elementów bilansu oraz rachunku zysków i strat;
- listę kontrolną sprawdzającą kompletność zestawienia zmian w kapitale;
- listę kontrolną sprawdzającą kompletność dodatkowych informacji i objaśnień;
- schemat postępowania w razie zmiany zasad (polityki) rachunkowości;
- schemat postępowania w przypadku popełnienia błędów w latach ubiegłych;
- różne limity i wskaźniki (np. limit VAT umożliwiający stosowanie zwolnienia właściwego z uwagi na wartość dokonywanej sprzedaży – tzw. zwolnienie podmiotowe, który w 2017 r. wzrósł do 200 000 zł, czy wskaźnik pozwalający na uznanie podatnika za małego podatnika w obszarze regulacji ustawy o VAT);
- zagadnienie zamknięcia VAT (np. czynności podlegające VAT i moment powstania obowiązku podatkowego – uzgodnienia, możliwość korekty zwiększającej VAT naliczony, korekta VAT należnego – złe długi itd.);
- zagadnienie zamknięcia CIT (wyszczególnienie czynności pozwalające na weryfikację zaksięgowanych operacji, uzgodnienie obrotów VAT za cały rok do przychodu wykazanego za 2017 r., analiza pozycji kosztowych i podobnych itd.).

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017