Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Gacka Asiewicz Aneta

Prawo w pigułce,

Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286510
Wydanie: 2018

21.83 zł

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułceOpracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:

Prawa pracy:

- podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,
- nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,
- Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,
- stosunek pracy – pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, umowa o pracę, nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy,
- zwolnienia grupowe,
- pracownicy skierowani do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem UE oraz telepraca,
- stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,
- wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
- obowiązki pracodawcy i pracownika,
- świadectwo pracy,
- zakaz konkurencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- Regulamin pracy,
- nagrody i wyróżnienia,
- odpowiedzialność w stosunkach pracy – kary porządkowe, odpowiedzialność materialna pracownika, czas pracy – normy i ogólny wymiar czasu pracy, okresy wypoczynku, systemy i rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta,
- urlopy pracownicze,
- uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz zatrudnianie młodocianych,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Ubezpieczeń społecznych:
-
- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na ubezpieczenia społeczne,
- obowiązki płatnika,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń,
- emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- renta rodzinna,
- świadczenia rodzinne oraz pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- zasiłek chorobowy,
- ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- wypadek przy pracy,
- postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce