Prawo upadłościowe komentarze 2018

 • Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pism... Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowani... Prawo upadłościowe Komentarz Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja... Prawo upadłościowe Komentarz Komentarz do ustawy z 28.2.2003 roku - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z: -... Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
   
 • Książka Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

  Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

  Hrycaj Anna, Filipiak Patryk

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez syndyka. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów p ...

 • Książka Prawo upadłościowe Komentarz

  Prawo upadłościowe Komentarz

  Janda Paweł

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, w jaki sposób i dłużnika. W części dotyczącej przepisów odn ...

 • Książka Prawo upadłościowe Komentarz

  Prawo upadłościowe Komentarz

  Aleksander Jerzy Witosz, Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Witold Gewald, Wojciech Klyta, Anetta Malmuk Cieplak, Mirosław Mozdżeń, Andrzej Torbus

  Rok wydania 2017
  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwidacyjnej. Autorzy - specjaliści z różnych dziedzin prawa (w tym sędziowie i do ...

 • Książka Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

  Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

  Rafał Adamus

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy z 28.2.2003 roku - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z: - zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;- zasadą dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników ...

 • Książka Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe

  Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe

  Edward Kosakowski, Paweł Wrześniewski, Zdzisław Fedak, Elżbieta Pudło, Ewa Hrebin

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wydawnictwo Rachunkowość
  W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w podatkach dochodowych, ...

 • Książka Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka

  Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka

  Kinga Flaga Gieruszyńska

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Nowa ustawa wprowadziła wiele nowych instytucji i rozwiązań mających zastosowanie w przypadku upadłości przedsiębiorcy lub zagrożenia niewypłacalnością. Nie sposób pominąć tych regulacji, zważywszy, że coraz częściej stanowią one przedmiot nauczania na studiach prawniczych i administracyjnych. Tendencja ta jes ...

 • Książka Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa

  Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa

  Robert Lewandowski, Przemysław Wołowski

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z prawa upadłościowego i naprawczego. Systematyka niniejszego podręcznika w głównej mierze została oparta na strukturze ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Dlatego też, cała materia zawarta w podręczniku została omówiona w sposób chronologiczny do przebiegu postępowani ...

 • Książka Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz

  Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz

  Aleksander Jerzy Witosz, Antoni Witosz

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim doświadczeniem zawodowym jako sędziowie, syndycy, nadzorcy sądowi albo dyplomowani księgowi bądź prawnicy obsług ...

 • Książka Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości

  Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości

  Gil Piotr

  Rok wydania 2016
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących instytucji pokrzywdzenia wierzycieli fraudacyjnymi czynnościami dłużnika oraz zaskarżenia przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości. Prezentuje teoretyczne podstawy i wskazuje praktyczne aspekty ochrony interesó ...