Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

 • Książka Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

  Edward Nowak

  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów


  Kup za 48.29 zł.

  Isbn 9788389179791
  Wydanie 1/2018
  Stron 287
   

  Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dostosowana do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie sprawozdawczości finansowej. Uwzględnione zostały także rozwiązania zawarte w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz w Krajowych Standardach Rachunkowości. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Może ona być także przydatna księgowym, menedżerom, analitykom biznesowym i finansowym.

  1. Istota, zakres i funkcje rachunku kosztów
  1.1. System informacyjny rachunkowości
  1.2. Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości
  1.3. Pojęcie rachunku kosztów
  1.4. Powstawanie informacji w rachunku kosztów
  1.5. Funkcje rachunku kosztów
  1.6. Modelowe różnicowanie rachunku kosztów

  2. Koszty jako przedmiot rachunku
  2.1. Pojęcie kosztów
  2.2. Koszty a wydatki
  2.3. Obiekty odniesienia kosztów
  2.4. Przekroje klasyfikacyjne kosztów

  3. Pomiar kosztów
  3.1. Istota pomiaru kosztów
  3.2. Wycena zużycia aktywów trwałych. Amortyzacja
  3.3. Wycena zużycia materiałów
  3.4. Pomiar kosztów osobowych

  4. Grupowanie kosztów w systemie ewidencyjnym
  4.1. Koszty według rodzajów działalności
  4.2. Rodzajowy układ kosztów
  4.3. Koszty według typów działalności

  5. Rozliczanie kosztów
  5.1. Proces rozliczania kosztów
  5.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  5.3. Rozliczenia kosztów rodzajowych
  5.4. Rozliczanie kosztów świadczeń międzypodmiotowych
  5.5. Rozliczanie kosztów pośrednich
  5.6. Rozliczanie przedmiotowe kosztów
  5.7. Ewidencyjne ujęcie procesu rozliczania kosztów

  6. Rachunek kalkulacyjny kosztów
  6.1. Istota i przedmiot kalkulacji
  6.2. Kalkulacyjny układ kosztów
  6.3. Rodzaje i metody kalkulacji
  6.4. Kalkulacja podziałowa prosta
  6.5. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa
  6.6. Kalkulacja podziałowa odjemna
  6.7. Kalkulacja doliczeniowa
  6.8. Kalkulacja fazowa

  7. Rachunek kosztów a specyfika działalności przedsiębiorstwa
  7.1. Specyfika działalności a rozwiązania w zakresie rachunku kosztów
  7.2. Działalność usługowa jako przedmiot rachunku kosztów
  7.3. Specyfika rachunku kosztów przedsiębiorstw transportowych
  7.4. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych
  7.5. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach handlowych

  8. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych
  8.1. Rachunek kosztów pełnych
  8.2. Rachunek kosztów zmiennych
  8.3. System rachunku kosztów a rachunek wyników
  8.4. Analiza porównawcza

  9. Rachunek kosztów standardowych
  9.1. Rachunek kosztów apriorycznych i jego odmiany
  9.2. Istota i zadania rachunku kosztów standardowych
  9.3. Standardy kosztów
  9.4. Analiza odchyleń kosztów

  10. Rachunek kosztów działań
  10.1. Istota rachunku kosztów działań
  10.2. Identyfikacja działań
  10.3. Kalkulacja kosztów działań
  10.4. Określenie nośników kosztów działań
  10.5. Kalkulacja kosztów produktów

  11. Koszty w rachunku zysków i strat
  11.1. Istota rachunku zysków i strat
  11.2. Przychody i koszty ich uzyskania
  11.3. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego
  11.4. Sprawozdawczy rachunek zysków i strat

  12. Rachunek kosztów w jednostkach mikro
  12.1. Wielkość jednosteki gospodarczej a rachunek kosztów
  12.2. Kryteria wyróżniania jednostek mikro
  12.3. Rachunek zysków i strat jednostek mikro
  12.4. Identyfikacja kosztów jednostki mikro

  13. Analiza kosztów
  13.1. Cele i zakres analizy kosztów
  13.2. Porównywalność danych kosztowych
  13.3. Analiza dynamiki kosztów
  13.4. Przyczynowa analiza kosztów
  13.5. Analiza zmienności kosztów
  13.6. Ocena poziomu kosztów

  14. Koszty w rachunkach decyzyjnych
  14.1. Istota decyzyjnych rachunków kosztów
  14.2. Analiza progu rentowności
  14.3. Koszty w decyzjach cenowych
  14.4. Wybór asortymentu produkcji

  ksiazka-24.pl poleca Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.