Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Komentarz

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Komentarz

203.36 zł

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej KomentarzPraktyczny komentarz prezentujący omówienie nowych regulacji polskiego rynku ubezpieczeń i reasekuracji wraz z odwołaniem się do orzecznictwa i praktycznych przykładów z branży ubezpieczeniowej
Komentarz do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został opracowany przez prawników specjalizujących się w prawie instytucji finansowych, w szczególności w prawie ubezpieczeniowym, posiadających bogate doświadczenie w doradztwie prawnym dla dużych podmiotów ubezpieczeniowych przy jednoczesnym zachowaniu biznesowego podejścia do rozwiązywania problemów prawnych. Dzięki lekturze książki managerowie zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji poznają praktyczne przykłady dostosowania wewnętrznych procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwami finansowymi, sprzedaży produktów i obsługi klientów do nowych regulacji. Komentarz zawiera liczne odwołania do innych aktów prawnych, które mają swe źródło w polskim lub europejskim stanie legislacyjnym, oraz sposobów interpretacji przepisów ustawy przez organy nadzoru nad instytucjami finansowymi. W komentarzu czytelnicy znajdą również przykłady wzorów kolejnych dokumentów, które powinny zostać zaimplementowane w procesy obsługi klientów, sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, m.in. przykład ankiety potrzeb, zgody na udzielenie informacji o danych wrażliwych ubezpieczonego. W książce ujęto też interpretacje przepisów, które budzą najwięcej kłopotów w branży, m.in. relacje z agentami i sposoby ich wynagradzania, outsourcing.
Książka uwzględnia obszerne zmiany, jakie w tym zakresie obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Obejmują one m.in.:

- nowe zapisy prokonsumenckie, które dotyczą nowych elementów obecnych w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i sporządzania umowy ubezpieczenia, do których należą przede wszystkim rozszerzone obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń (analizy potrzeb klienta, karta informacyjna o produkcie, wymogi formalne dotyczące ogólnych warunków ubezpieczenia);
- zmiany w kształcie produktów ubezpieczeniowych i postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wzorach umownych, m.in. dotyczących likwidacji szkód, poszerzonych uprawnieniach ubezpieczonego;
- zmienione regulacje dotyczące outsourcingu dla zakładów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (lista czynności, zasady, warunki outsourcingu, odpowiedzialność i kontrola, ewidencja umów);
- zwiększone uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w procesach nadzorczo-kontrolnych i wydawaniu rekomendacji;
- zmiany w procesach wewnętrznych zakładów ubezpieczeń,
- zmiany w ubezpieczeniach grupowanych, szczególnie w zakresie wynagradzania ubezpieczających i regulacji dotyczących ubezpieczeń z UFK.
W książce omówiono także zakres przedmiotowy nowej ustawy. Zostały zaprezentowane nowe formy prawne, w ramach których może działać zakład ubezpieczeń i reasekuracji, a także zamieszczono precyzyjne wyjaśnienia nowych definicji (m.in. oddział, system zarządzania, zdarzenie losowe, uprawniony z umowy ubezpieczenia).
Książka zawiera dokładny opis powoływania do życia zakładów ubezpieczeniowych i zakładów reasekuracyjnych przez polskie podmioty gospodarcze, jak też zagraniczne spółki. Przeanalizowano wymogi co do osób pełniących kluczowe funkcje w organach nadzorczych spółek w zakładach ubezpieczeniowych i zakładach reasekuracji oraz obowiązki firm ubezpieczeniowych względem organów kontrolnych zarówno na początku swojej działalności, jak i na dalszych etapach rozwoju, zwłaszcza w kwestii tworzenia rezerw kapitałowych i informowania o stanie wypłacalności, a także sporządzania odpowiedniej dokumentacji. Nie pominięto też komentarza odnośnie do etapu likwidacji i planu naprawczego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji.
Dokładnie zbadano każdy modelowy produkt ubezpieczeniowy, zwłaszcza ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczenia grupowe oraz ubezpieczenia z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Dużo miejsca poświęcono omówieniu nowych obowiązków informacyjnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji stosowanych do każdego rodzaju usługi ochrony, które należy przekazywać klientowi przed przystąpieniem do umowy oraz w trakcie jej wykonywania czy likwidacji.
W książce zamieszczono liczne przykłady orzeczeń i interpretacji wcześniejszych przepisów regulujących branżę ubezpieczeniową dokonanych przez sądy powszechne i organy nadzoru. Bardzo często w komentarzu pojawiają się odwołania do uchylonej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w ten sposób akcentowane są wprowadzane zmiany i przedstawiane poprzednie treści artykułów wraz z przykładami ich stosowania w modelach zarządzania zakładami ubezpieczeniowymi. Dzięki temu komentarz ukazuje nie tylko zmiany w literalnym brzmieniu poszczególnych regulacji, ale też przestrzeganiu ich w praktyce biznesowej.
Komentarz omawia także przepisy przejściowe oraz zawiera załącznik z najnowszym podziałem ubezpieczeń na dział I ubezpieczeń na życie i dział II pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych.
Dzięki tej książce dowiesz się:

- Co powinien zawierać skorowidz?
- Jakie postanowienie powinny zawierać ogólne warunki ubezpieczeń?
- W jaki sposób prawidłowo przygotować i przeprowadzić analizę potrzeb?
- Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na ubezpieczycielach przy dystrybucji umów z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, a jakie obowiązki informacyjne stosuje do umów strukturyzowanych?
- Jakie są warunki odstąpienia od umowy bądź wystąpienia z umowy ubezpieczenia?
- W jakich przypadkach nie stosuje się zakazu wypłaty wynagrodzenia dla ubezpieczającego?
- Jakie są nowe zasady rozliczeń obowiązujące w ubezpieczeniach grupowych?
- Czym jest outsourcing ubezpieczeniowy i jakie obszary działalności instytucji ubezpieczeniowej można wyoutsoursować?
- Na czym polega system zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji?
- Jakie są założenia nowego systemu wypłacalności?
- Jak często zakłady ubezpieczeń mają obowiązek informowania o stanie swojej wypłacalności i kondycji finansowej?
- Jakie nowe narzędzia nadzorcze posiada Komisja Nadzoru Finansowego?
Problemy, które rozwiążesz dzięki książce:

- Czy wiadomość e-mail stanowi trwały nośnik?
- Jakie wymogi musi spełniać system zarządzania funkcjonujący w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji?
- Czy na zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji spoczywa odpowiedzialność za czynności wyoutsoursowane?
- Jakie obowiązki spoczywają na zakładach ubezpieczeń lub reasekuracji w przypadku niedostosowania się do rekomendacji organów nadzoru?
- Jakie dodatkowe dokumenty muszą sporządzać zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji?
- Jakie wynagrodzenie może być wypłacane pośrednikowi i czy można wynagradzać ubezpieczających?
- Jakie uprawienia posiada organ nadzoru przeprowadzający wizytę nadzorczą w zakładzie ubezpieczeń lub w zakładzie reasekuracji?
- Czy osoba nieposiadająca wyższego wykształcenia może pełnić kluczową funkcję w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji?
- Jakie procedury należy zastosować, gdy z analizy potrzeb wynika, że nie istnieją przesłanki do zaoferowania klientowi odpowiedniego produktu?
- Jakie zgody powinien uzyskać zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji od klienta?
- Co należy zrobić z umowami zawartymi przed dniem 1 stycznia 2016 r., tj. przed wejściem w życie nowej ustawy?
- Jaki termin przysługuje ubezpieczonemu na odstąpienie od umowy ubezpieczenia na życie?
- W oparciu o jaki wskaźnik powinna być kształtowana wysokość opłaty likwidacyjnej?
- Kiedy klient powinien otrzymać pierwszą informację od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji po zawarciu umowy ubezpieczenia?
W książce znajdują się przykładowe propozycje wzorów nowych dokumentów:

- wzór zgody na wystąpienie o udzielenie informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na której rachunek ma być zawarta umowa ubezpieczenia,
- wzór wniosku o zatwierdzenie zmiany statutu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,
- wzór zawiadomienia o zamiarze zbycia bezpośrednio lub pośrednio akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń,
- wzór wniosku o zmianę zakresu działalności krajowego zakładu reasekuracji,
- wzór ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia xxx Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
- wzór wniosku o zatwierdzenie przeniesienia portfela ubezpieczeń,
- wzór ogłoszenia o połączeniu zakładów ubezpieczeń,
- wzór wniosku o zmianę zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności krajowego zakładu ubezpieczeń,
- wzór wniosku o wyłączenie pracownika organu,
- wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu towarzystwa,
- wzór wniosku o uznanie towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Komentarz