Darmowa dostawa od 299 zł
 
Infolinia 501-788-771
 
14 dniowe prawo zwrotu
 
25% rabaty na zamówienia
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz

Piotr Wancke

Ustawy w praktyce,

Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583152
Wydanie: 2019

107.33 zł

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. KomentarzCelem komentarza jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, dalej: PrzeksztUżytkWieczU), która weszła w życie 5 października 2018 r. Samo przekształcenie dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nastąpi z dniem 1.1.2019 r.
Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
- mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
- mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
- o których mowa w pkt 1 lub 2 PrzeksztUżytkWieczU, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

W celu potwierdzenia faktu przekształcenia uprawniony organ będzie w okresie 12 miesięcy wydawał z urzędu zaświadczenia. Zaświadczenie to będzie wydawane przez:
- starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;
- odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa - w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
- dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;
- dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w przypadku gruntów, w stosunku, do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów będzie odpłatne. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co do zasady będzie wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Ustawa przewiduje możliwość wniesienia opłaty jednorazowo, co wiązać się będzie z bonifikatą. Bonifikata w przypadku przekształcenia obejmującego grunty Skarbu Państwa będzie wynosiła 60%, a w kolejnych latach będzie obniżana o 10%. Natomiast bonifikata na gruntach samorządowych będzie ustalana przez radę gminy lub powiatu (na przykład warszawscy radni już w październiku przyjęli uchwałę o 98-99% bonifikacie dla właścicieli domów i mieszkań w blokach oraz dla spółdzielni, natomiast w Łodzi bonifikata będzie identyczna jak dla gruntów państwowych czyli 60%).

Komentarz uzupełniony został najważniejszymi wzorami dokumentów (w tym szczególnie istotnym wzorem zaświadczenia). Czytelnik otrzyma m.in. wzory:
- zaświadczenia potwierdzającego, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów,
- wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji,
- decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty przekształceniowej,
- zawiadomienia właściciela nieruchomości o waloryzacji opłaty przekształceniowej,
- wniosku nabywcy nieruchomości o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty,
- zaświadczenia dla nabywcy nieruchomości potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty (wydawane na wniosek),
- zaświadczenia dla nabywcy nieruchomości potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty (wydawane z urzędu),
- wniosku o jednorazową opłatę,
- informacji o opłacie jednorazowej,
- zaświadczenia w rozumieniu art. 7 ust. 9 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w sprawie o wniesienia opłaty jednorazowej,
- uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłaty przekształceniowej za dany rok,
- uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od wniesienia opłaty jednorazowej.

Księgarnia ksiazka-24.pl poleca Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz