Wieloletnia prognoza finansowa

 • Książka Wieloletnia prognoza finansowa

  Walczak Piotr

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Kup za 116.44 zł.

  Isbn 9788325579203
  Wydanie 1/2015
  Stron 546
   

  Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych. Problemy z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zaciąganie długu na podstawie niestandardowych instrumentów finansowych (leasing, sprzedaż zwrotna, subrogacja), kłopoty z zachowaniem relacji spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (dalej FinPublU), różne sposoby identyfikowania cechy realistyczności WPF, jak również cały szereg innych zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej, znajdują swoje odzwierciedlenie w prognozowaniu wieloletnim. Wieloletnia prognoza finansowa JST koncentruje rozważania dotyczące wielu istotnych kwestii związanych z gospodarką budżetową jednostek samorządowych. Tematyka WPF stwarza okazję do wielopłaszczyznowej dyskusji odnoszącej się do najważniejszych problemów systemu finansów publicznych. Dyskusja ta została podjęta w oferowanej książce. Jest ona nie tylko przewodnikiem pozwalającym przestrzegać wzorce normatywne obowiązujące w zakresie planowania wieloletniego, ale i miejscem refleksji nad instytucjami i mechanizmami istotnymi dla finansów publicznych. Dlatego też zawartość książki rozszerzona została o rozdziały dotyczące zaciągania długu spłacanego wydatkami i zaciągania zobowiązań dłużnych w związku z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Pozostałe rozdziały zostały zaktualizowane i rozbudowane, tak by uwzględnić najnowsze orzecznictwo, jak również kształtującą się praktykę JST. Zawarta w książce ocena funkcjonowania WPF i określających ją przepisów, nie zmienia faktu, że walorem publikacji pozostaje prezentacja problemów występujących w praktyce i możliwych sposobów ich rozwiązania.
  Książka prezentuje szereg symulacji pokazujących związki między określonymi decyzjami finansowymi podejmowanymi przez JST i wprowadzanymi do budżetu a treścią WPF. Szeroko omówiona została problematyka zgodności budżetu i uchwały w sprawie WPF. Przedstawione zostały możliwe zmiany w budżecie i ich wpływ na treść WPF. Rozbudowana została tematyka obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 243 FinPublU), także w związku z istotnymi zmianami w katalogu ustawowych wyłączeń z obliczania ww. wskaźnika. Ważną pozycją książki jest rozdział stanowiący swoisty przewodnik po wzorze WPF. Książka prezentuje także procedury umożliwiające uchwalenie budżetu i WPF w sytuacji niespełniania przez JST zasad określonych w przepisach o finansach publicznych. Ciekawy materiał pokazujący problemy stosowania prawa zawiera rozdział omawiający najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie WPF przez regionalne izby obrachunkowe.
  Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. i lata kolejne należy sporządzić do 15 listopada 2015 r. Jest to dokument wieloaspektowy, niezwykle złożony, ogniskujący bardzo wiele zagadnień charakteryzujących gospodarkę finansową JST, a jednym z istotnych jej elementów jest prognoza długu (kwota długu, wskaźniki spłaty zobowiązań , sposób spłaty długu). Dług JST jest o tyle ważny, że od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia (spłaty zobowiązań). Niespełnienie relacji skutkuje – co do zasady - brakiem możliwości uchwalenia budżetu i WPF.
  W związku z licznymi wątpliwościami związanymi ze stosowaniem WPF wydawnictwo C.H. Beck wraz z zespołem autorskim pod redakcją Piotra Walczaka przygotowało książkę Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument zarządzania finansami lokalnymi. W książce tej wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia:
  - Jaki jest charakter prawny WPF i jej moc obowiązująca ?
  - Co oznacza realistyczność WPF?
  - Jaką rolę pełnią objaśnienia przyjętych w WPF wartości?
  - Czy można uchwalić WPF mimo niespełniania relacji spłaty zobowiązań?
  - Jak opracować program naprawczy?
  - Jak obliczać wskaźnik spłaty zobowiązań?
  - W jaki sposób rozumieć ustawowe wyłączenia z obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań?
  - Jak dokonywać zmian w WPF?
  - Jaka jest rola uchwały w sprawie WPF dla zaciągania zobowiązań wieloletnich?
  - Jak prawidłowo zaciągnąć zobowiązanie dłużne podlegające wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań, w zakresie finansowania wkładu krajowego?
  - Co jest przedsięwzięciem w rozumieniu WPF?
  - Czy umowa dotycząca odbioru odpadów komunalnych jest przedsięwzięciem?
  - W jaki sposób ująć w uchwale w sprawie WPF zobowiązania dłużne spłacane wydatkami?
  - Co oznacza zgodność WPF z uchwałą budżetową i jaki jest zakres tej zgodności?
  - Jak zmiany w budżecie pokazać w WPF w roku bazowym i latach kolejnych?
  - Jakie dane powinna zawierać informacja o kształtowaniu się WPF?
  - W jaki sposób orzecznictwo kształtuje praktykę stosowania przepisów dotyczących WPF?
  - Jakie nieprawidłowości stwierdzają regionalne izby obrachunkowe w odniesieniu do WPF?
  - W którym kierunku idą propozycje zmian legislacyjnych w zakresie WPF?
  - Czy WPF obejmują obowiązujące w JST procedury kontroli zarządczej?

  W publikacji tej zamieściliśmy wzory (aktualne na 2015 i 2016 r.):
  - Uchwały w sprawie WPF wraz z załącznikami (wykaz przedsięwzięć wieloletnich itp.),
  - Uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
  - Uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet JST w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w WPF (wraz z załącznikami),
  - Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
  - Uchwały w sprawie WPF zawierający jedynie informację o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięcia,
  - Informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięć.

  ksiazka-24.pl poleca Wieloletnia prognoza finansowa

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.