Zakładowy plan kont z komentarzem 2017 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

 • Książka Zakładowy plan kont z komentarzem 2017

  Pałka Marian

  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów


  Kup za 147.42 zł.

  Isbn 9788389179784
  Wydanie 27/2017
  Stron 800
   

  Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2017 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego.
  Dwudzieste siódme wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych, zgodnie z ustawa o rachunkowości, do prowadzenia pełnej rachunkowości. Komentarz został opracowany na podstawie polskiego prawa bilansowego i zostały w nim uwzględnione wszystkie nowe regulacje wprowadzone zarówno w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i w przepisach o podatku dochodowym (od osób prawnych i fizycznych) oraz podatku VAT w 2017 roku i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Komentarz uwzględnia interpretacje wydane przez Ministra Finansów oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także podjęte przez Komitet stanowiska w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Układ i treść komentarza uwzględnia potrzeby związane ze sporządzeniem poszczególnych wzorów rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z załącznikami nr 1, 4 i 5 do ustawy o rachunkowości, a także z deklaracjami i zeznaniami podatkowymi.

  W książce łącznie wyodrębniono 252 syntetyczne konta bilansowe i 17 pozabilansowych w wersji rozszerzonej oraz 67 w układzie minimalnym. Do każdego konta obszernie omówiono zasady funkcjonowania oraz podano pełny wykaz operacji na nim ewidencjonowanych, a także zasady prowadzenia ewidencji analitycznej, z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej w zakresie przemysłu, handlu, budownictwa, rolnictwa, usług - spółki kapitałowe, spółki osobowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne i spółdzielnie.
  W komentarzu do każdego z kont syntetycznych dodano:
  - szczegółowy wykaz operacji podlegających księgowaniu na nim i sposób udokumentowania,
  - sposób wyceny operacji
  - sposób wyceny na dzień bilansowy aktywów rzeczowych, jak i środków pieniężnych, pasywów
  - sposób ustalenia i ujęcia różnic kursowych, odroczonego podatku dochodowego
  - sposób ustalenia kosztu wytworzenia zapasów, produkcji niezakończonej
  - pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat

  Treść komentarzy i objaśnień została zaktualizowana wg zmienionych przepisów prawnych obowiązujących w 2017 roku w zakresie rachunkowości i podatków jak i zdobytego nowego doświadczenia przez autora Pana Mariana Pałki zwłaszcza dla kont syntetycznych w zespole 0, 1, 2, 4, 7 i 8.

  Zakładowy Plan Kont z komentarzem jest przeznaczony dla:
  - przedsiębiorstw państwowych,
  - spółek kapitałowych i osobowych, organizacji,
  - spółdzielni,
  - publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  - spółek cywilnych osób fizycznych
  - osób fizycznych.
  W komentarzu uwzględniono zmiany w:
  - ustawie o gospodarce finansowej przedsiębiorstw,
  - kodeksie spółek handlowych
  - ustawie Prawo Spółdzielcze
  - w ustawie o działalności medycznej,
  - przepisach dotyczących podatku dochodowego i podatku VAT
  - wytycznych podanych przez Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

  Stan prawny komentarza do planu kont to 2 stycznia 2017 roku.
  ksiazka-24.pl poleca Zakładowy plan kont z komentarzem 2017

  Paczkomaty 8,99 zł.            Poczta Polska od 8,99 zł.